Followers

Friday, May 7, 2010

Keajaiban Bilangan Kalimah Dalam Al-Quran

(from my inbox)

Al-QuranAl-Quran telah menunjukkan yang setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan, ini menunjukkan keajaiban pada angka 2. Termasuklah dengan angka 7, yang antara simbolik kepada 7 lapis langit dan bumi, 7 hari dalam seminggu, 7 nama syurga dan neraka, Al-Quran diturunkan dalam 7 cara dan sebagainya. Dengan itu tidak hanya angka 19 sahaja yang dianggap ajaib dalam Al-Quran, ternyata banyak juga lagi hint/clue yang menunjukkan bahawapemilihan kata dalam Al-Quran oleh Pencipta Pengarang (Allah swt) dibuat "seimbang", misalnya fakta-fakta berikut:

Jumlah kata dihitung dari teks arabnya:

Jumlah Kata Yang Berlawanan

Hidup (al-haya_h): 145
Mati (al-mawt) : 145

Perbuatan baik (ash-sha_liha_ t) : 167
Perbuatan buruk (as-sayyi’a_at) : 167

Dunia (ad-dun-ya_) : 115
Akhirat (al-a_khirah) : 115

Ucapan terang (al-jahr): 16
Ucapan tersembunyi (al-alaniyah) : 16


Jumlah Kata Yang Berhubungan

Syaitan (syaytha_n) atau (syaya_thi_n) : 80
Malaikat (mala_ikah) atau (malak) : 80

Mereka berkata (qa_lu_) : 332
Katakanlah! (qul) : 332

Kecintaan (al-muhabbat) : 83
Keta’atan (ath-tha’aat) : 83

Hidayah (al-hida_yah) : 79
Rahmat (ar-rahmat) : 79

Keselamatan (as-salaam) : 50
Kebaikan (ath-thayyibaat) : 50

Kesukaran (asy-syaddah) : 102
Kesabaran (ash-shabr) : 102

Musibah (al-mushi_bah) : 75
Bersyukur (asy-syukr) : 75

Iblis (al-ibli_s) : 11
Memohon perlindungan Allah (dari iblis): (al-sti’a_dhatu billaah) : 11


Berkaitan dengan fakta zaman

Jumlah kata “jam” : 48
Jumlah kata “hari [tunggal/singular]” (yawm): 365
Jumlah kata “hari-hari (jamak/plural)” : 30
Jumlah kata “bulan” (sahar) : 12
Jumlah kata “tahun” (sanah) dan bentukannya: 19
Jumlah kata “tahun [tunggal/singular]” (al-sanah) : 7
Jumlah kata “tahun-tahun [jamak/plural]” (sanah) : 12


Wallahualam..


Till then...

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails